Văn bản điều hành

Văn bản Sở quyet-dinh-vv-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-theo-tcvn-90012015
Văn bản Sở ke-hoach-vv-danh-gia-noi-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015-nam-2020
Văn bản Sở quyet-dinh-vv-ban-hanh-va-ap-dung-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015-tai-so-tu-phap-tinh-ninh-binh
Văn bản Sở quyet-dinh-vv-ban-hanh-va-ap-dung-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015-tai-so-tu-phap-tinh-ninh-binh
Văn bản Sở bao-cao-ket-qua-thuc-hien-muc-tieu-chat-luong-nam-2019
Văn bản Sở thong-bao-ket-luan-cua-giam-doc-so-tu-phap-tai-hoi-nghi-so-ket-cong-tac-tu-phap-9-thang-dau-nam-trien-khai-nhiem-vu-3-thang-cuoi-nam-2019
Văn bản Sở quyet-dinh-vv-ban-hanh-va-ap-dung-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tcvn-iso-90012008-tai-so-tu-phap
Văn bản Sở quyet-dinh-vv-bai-bo-cac-quy-trinh-he-thong-tai-lieu-cua-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tcvn-iso-90012008-tai-so-tu-phap-tinh-ninh-binh
UBND Tỉnh ke-hoach-trien-khai-luat-thi-hanh-luat-dau-gia-tai-san
UBND Tỉnh danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-ubnd
UBND Tỉnh danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-hoi-dong-nhan-dan-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-het-hieu-luc-nam-2016
UBND Tỉnh quyet-dinh-ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-
Bộ Tư pháp cong-van-cua-bo-tu-phap-ve-viec-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-le-phi-theo-thong-tu-so-2572016tt-btc
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
336717

Online 3

Hôm nay 83