Nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: Thứ ba, 09/03/2021

Thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, ngày 24/02/2021 UBND tỉnhban hành Công văn số 48/UBND-VP7 về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp phát huy vai trò là cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh trong quản lý nhà nước về công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các công tác này; Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tư pháp nghiên cứu, tham mưu kiện toàn, đổi mới về tổ chức, bộ máy để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật được giao; Sở Tài chính tham mưu việc bố trí kinh phí thực hiện công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố: Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và yêu cầu thực tiễn, chủ động đề xuất các lĩnh vực cần ưu tiên trong xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật.Chủ động kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý.Thực hiện nghiêm túc quy trình và phối hợp chặt chẽ, chủ động, trách nhiệm với Sở Tư pháp trong xây dựng, ban hành nghị quyết, quyết định của HĐND, UBND các cấp.Bố trí cán bộ, công chức có năng lực làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế và tạo điều kiện cho đội ngũ này thường xuyên tham gia đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ. Phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong nghiên cứu xây dựng, đề xuất chính sách và soạn thảo, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật; chú trọng kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi “tham nhũng, trục lợi chính sách”. Phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tổ chức thi hành pháp luật. tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi và đánh giá tình hình thi hành pháp luật...

File đính kèm: Công văn số 48/UBND-VP7

Thanh Chung

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
245551

Online 3

Hôm nay 63