Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023

Cập nhật: Thứ năm, 02/02/2023

Ngày 31 tháng 01 năm 2023, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền đối với văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh, HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã ban hành, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tỉnh thống nhất trong hệ thống pháp luật. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, nâng cao vai trò, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của cơ quan, đơn vị địa  phương trong xây dựng, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Công tác kiểm tra văn bản quy phạm năm 2023 tập trung vào 04 nội dung sau:

Về công tác tự kiểm tra: Thực hiện tự kiểm tra 100% văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ngay sau khi được ban hành trong năm 2023. Kiểm tra văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật; văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc có thể thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, người không có thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

Về công tác kiểm tra theo thẩm quyền: Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp ban hành trong năm 2023. Kiểm tra văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật; văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc có thể thức như văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, người không có thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

Về công tác kiểm tra theo địa bàn, chuyên đề, ngành, lĩnh vực: Kiểm tra văn bản theo địa bàn tại cơ quan ban hành văn bản. Kiểm tra văn bản theo chuyên đề hoặc ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý tại địa phương.

Về công tác xử lý văn bản quy phạm pháp luật: Kịp thời xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành có nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật và công bố kết quả xử lý văn bản theo quy định.

Kế hoạch cũng giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố, trong đó giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch, kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định.

Chi tiết xem tại file kèm theo: Kế hoạch số 15/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 31/01/2023

Thuỳ Dương

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
398656

Online 4

Hôm nay 230