Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025

Cập nhật: Thứ sáu, 10/12/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Với mục đích triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết số 09-NQ/TU, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo bền vững đề ra; phát huy vai trò, tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các Hội, đoàn thể và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 nhằm “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, ngày 06/12/2021,UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025. 

Theo đó, Kế hoạch đưa ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2022, 100% số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn; đến cuối năm 2025, số hộ nghèo của toàn tỉnh giảm 2/3 so với năm 2021; đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước về y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, nước sạch và vệ sinh, thông tin, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế; các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện theo quy định sẽ được thụ hưởng các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững của trung ương và của tỉnh.

Trên cơ sở quan điểm, mục tiêu và 09 nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ nội dung được giao, thời gian thực hiện, chủ trì/phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và hiệu quả.

UBND tỉnh cũng giao Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 của tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và điều phối chung việc tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao; trực tiếp tham mưu các nội dung, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành phụ trách; kiểm tra, giám sát, tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả tổ chức thực hiện với Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp thời, đúng quy định. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo. Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; nội dung Nghị quyết số 09-NQ/TU và Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ về UBND tỉnh kịp thời, đúng quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch, đảm bảo hoàn thành mục tiêu Nghị quyết số 09-NQ/TU đã đề ra. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết xem tại: Kế hoạch số 200/KH-UBND

H.M

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
886487

Online 2

Hôm nay 3026