Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2023

Cập nhật: Thứ năm, 09/02/2023

Để thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong năm 2023 theo quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Luật Hòa giải ở cơ sở; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 86/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Ngày 08/02/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND triển khai công tác phổ biên, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2023. 

Kế hoạch đã đặt ra các nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm trong công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2023, cụ thể như sau:

1. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật:  Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác PBGDPL; phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, cơ quan thường trực Hội đồng, cán bộ pháp chế, phòng, ban, đơn vị được giao nhiệm vụ PBGDPL; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; củng cố kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; triển khai thực hiện Đề án, Kế hoạch về PBGDPL, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tăng cường truyền thông về PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác; xây dựng, phát hiện nhân rộng các mô hình điển hình về PBGDPL hoạt động hiệu quả....

2. Công tác hòa giải ở cơ sở:  Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở bằng hình thức phù hợp; tham dự Hội thi “Hòa giải viên giỏi” toàn quốc lần thứ IV do Bộ Tư pháp tổ chức; tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở; xây dựng, phát hiện và nhân rộng các Mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả; tăng cường hoạt động phối hợp trong việc hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; tiếp tục hướng dẫn việc thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở gắn với việc thực hiện Chương trình phối hợp số 01/CTPH-TAND-STP giữa Tòa án nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp.

3. Công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg; Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 29/10/2021 triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Hướng dẫn thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật đối với các xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới  kiểu mẫu trong Bộ Tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tổ chức thực hiện đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

Bên cạnh đó Kế hoạch giao Sở Tư pháp chủ trì, thực hiện kiểm tra, khảo sát công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo định kỳ, đột xuất; đôn đốc, hướng dẫn, việc kiểm tra thực hiện Kế hoạch, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh theo quy định.

Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã căn cứ kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình xây dựng Kế hoạch PBGDPL năm 2023, triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở gửi về UBND tỉnh trước ngày 15/02/2023; báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 6 tháng và hàng năm theo quy định./.

Đinh Trung

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
398653

Online 2

Hôm nay 227