Phát động và tổ chức phong trào thi đua “Ngành Tư pháp tỉnh Ninh Bình góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2023-2025

Cập nhật: Thứ ba, 07/02/2023

Thực hiện Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong tào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 381/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Bộ Tiêu chí Quốc gia xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Quyết định số 41/QĐ-BTP ngày 13 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Về việc ban hành Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2023-2025; để phát huy vai trò của ngành Tư pháp Ninh Bình thông qua việc thực hiện Chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu: “Tiếp tục triển khai chương trình gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hóa, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới cấp thôn, bản. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới. Xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, bản sắc giàu văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững”, ngày 07 tháng 02 năm 2023, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 08/KH-STP Phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “ Ngành Tư pháp tỉnh Ninh Bình chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2023 - 2025, trong đó Kế hoạch đã nêu lên các nội dung chủ yếu của Phong trào thi đua, đồng thời nêu rõ thời gian và trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

Chi tiết xem tại file kèm theo: Kế hoạch số 08/KH-STP ngày 07/02/2023 của Sở Tư pháp về phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “ Ngành Tư pháp tỉnh Ninh Bình chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2023 - 2025                                                                                                             

Trang Thảo

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
398649

Online 2

Hôm nay 223