Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 trong năm 2023

Cập nhật: Thứ năm, 09/02/2023

Thực hiện Kế hoạch số 98-KH/BDVTU ngày 12/01/2023 của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công văn số 42/UBND-VP6 ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-STP ngày 08/02/2023 về thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025” năm 2023. Nội dung tổ chức thực hiện tập trung một số nội dung sau:

Một là, về công tác xây dựng thể chế, theo dõi thi hành pháp luật

Tiếp tục triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật. Thực hiện Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống “Lợi ích nhóm” tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật ngay sau khi được Bộ Chính trị ban hành. Nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ thẩm định đề nghị xây dưng nghị quyết, thẩm định dự thảo VBQPPL. Theo dõi sát kết quả tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của cơ quan chủ trì soạn thảo; tổ chức thực hiện hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2019 - 2023. Tiếp tục rà soát quy định của pháp luật không còn phù hợp, chồng chéo hoặc chưa đầy đủ gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội, việc thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức. Tiến hành theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2023 theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp. Tổ chức tổng kết việc thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức THPL” giai đoạn năm 2018 - 2022.

Hai là, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và quán triệt các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Triển khai Đề án PBGDPL trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và các  Đề án mới về PBGDPL do Thủ tướng Chính phủ ban hành trong năm 2022 như Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027"; Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL”… Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp. Tập trung củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải viên; nâng cao chất lượng công tác hoà giải ở cơ sở. Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị quyết quy định hỗ trợ kinh phí cho Tổ hòa giải ở cơ sở. Quán triệt, phổ biến chủ trương, định hướng của Đảng, pháp luật về công tác dân vận chính quyền. Tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Ba là, về công tác trợ giúp pháp lý: Tổ chức thực hiện Kế hoạch, Chương trình TGPL theo quy định và các Đề án đã được phê duyệt. Tham mưu Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tổ chức triển khai Kế hoạch năm 2023.

Bốn là, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý điều hành

Tập trung giải quyết hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời những kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến các lĩnh vực của Ngành. Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo khác của địa phương, của Sở. Rà soát các quy chế, quy định liên quan đến dân chủ cơ sở và một số nhiệm vụ khác.

Năm là, về công tác cải cách hành chính

Thực hiện hiệu quả các Kế hoạch về cải cách hành chính và hoạt động kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số được Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp ban hành. 

Tổ chức thực hiện chủ đề công tác năm 2023 do Tỉnh ủy chỉ đạo “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”; tiếp tục thực hiện cải cách tư pháp, cải cách hành chính phát động và tổ chức phong trào thi đua theo chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chức năng. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực Tư pháp.

Tập trung thực hiện kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ ngành Tư pháp theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, tiếp tục triển khai Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện tái cấu trúc 04 dịch vụ công thiết yếu; xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; số hóa Sổ hộ tịch và số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực.

Sáu là, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân giao quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng

 Tổ chức tiếp công dân không để xảy ra khiếu kiện phức tạp, vượt cấp. Nắm bắt tình hình cơ sở, phát hiện và giải quyết kịp thời những bức xúc, nổi cộm có liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Ngành, giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân đơn thư khiếu nại, tố cáo. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thanh tra; kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023. Thực hiện tốt nhiệm vụ Giám đốc Sở Tư pháp được giao là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Bảy là, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua của địa phương, của Ngành: Thực hiện có hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” đã đăng ký.

Tám là, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận tại cơ quan, đơn vị; tổ chức sơ kết, tổng kết theo định kỳ hoặc theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

Bên cạnh đó, đối với mỗi nội dung thực hiện Kế hoạch cũng chỉ rõ trách nhiệm và thời gian thực hiện cho từng đơn vị.

Chi tiết xem tại file kèm theo: Kế hoạch số 11/KH-STP ngày 08/02/2023 của Sở Tư pháp về thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025” năm 2023./.

                                                                                       N.S

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
398650

Online 3

Hôm nay 224