Yên Khánh tăng cường công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện

Cập nhật: Thứ hai, 03/04/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 21/3/2022 và Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại huyện Yên Khánh và kiểm tra hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Công an huyện và Chủ tịch UBND cấp xã (đối với 03 xã Khánh Mậu, Khánh Hồng, Khánh Thành). Kết quả kiểm tra cho thấy, việc xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực đã được các cơ quan tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn quan tâm thực hiện, nhiều vụ vi phạm đã được phát hiện và xử lý kịp thời, góp phần quan trọng trong việc đấu tranh, ngăn chặn mọi hành vi vi phạm; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân; nâng cao năng lực hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương.

      Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Biên bản vi phạm hành chính chưa mô tả cụ thể, đầy đủ về hành vi vi phạm, thời gian, địa điểm xảy ra hành vi vi phạm; việc ký biên bản, việc giao biên bản chưa đầy đủ; cho người vi phạm giải trình nhưng không thuộc trường hợp được giải trình theo quy định. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn chưa thống nhất giữa thẩm quyền ra quyết định xử phạt và thẩm quyền ký ban hành quyết định xử phạt; chưa ghi cụ thể mức phạt; chưa ghi lý do không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; việc giao, nhận quyết định xử phạt cho người vi phạm chưa bảo đảm đúng quy định. Việc tạm giữ, trả lại tang vật, phương tiện vi phạm chưa ghi các lý do theo quy định của pháp luật. Chưa có thông báo cho cơ quan Tư pháp địa phương về việc thi hành xong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật. Một số hồ sơ chưa đánh bút lục đầy đủ theo quy định. Việc đánh giá kết quả theo dõi thi hành pháp luật trên các lĩnh vực chưa rõ nét, nhất là đánh giá về việc tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các ngành trong triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật còn hạn chế…

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, ngày 14/02/2023 Phòng Tư pháp đã tham mưu UBND huyện ban hành văn bản số 175/UBND-TP về việc tăng cường công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện, nội dung văn bản tập trung chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Rà soát toàn bộ hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính do cơ quan, đơn vị tham mưu Chủ tịch UBND huyện quyết định; các hồ sơ thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trường hợp có sai sót khẩn trương rút kinh nghiệm, đính chính, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ theo quy định; xác định cụ thể các sai phạm, trách nhiệm đối với người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, người tham mưu cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính nếu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 12 Luật Xử lý vi phạm hành chính, Điều 22 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2020; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp; Đài truyền thanh các cấp dành thời lượng thích hợp, kịp thời đưa tin, bài, tổ chức các chuyên mục giới thiệu, tuyên truyền văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức và Nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực.

3. Kịp thời phát hiện và giải quyết, xử lý triệt để các vụ việc vi phạm hành chính theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Thực hiện tốt công tác phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, đặc biệt chú ý bố trí cán bộ, công chức có chuyên môn vững khi lập hồ sơ xử lý ban đầu các trường hợp vi phạm để đảm bảo đúng đối tượng, đúng hành vi, đúng mức xử phạt, đúng thẩm quyền...

4. Thực hiện báo cáo tổng hợp, xử lý số liệu đầy đủ, chính xác; đánh giá về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương theo quy định tại Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Căn cứ trên kết quả đạt được, phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc, những quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để báo cáo UBND huyện tổng hợp, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, xử lý.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét./.

                                                  Kim Thoa

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
886721

Online 2

Hôm nay 3260