Triển khai Kế hoạch Xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI

Cập nhật: Thứ ba, 07/02/2023

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; thúc đẩy hiệu quả các phong trào thi đua trong ngành Tư pháp hàng năm và giai đoạn 2021-2025, căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025”; Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT ngày 31/8/2021 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Chính phủ; Quyết định số 665/QĐ-BTP ngày 29/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1860/QĐ-BTP ngày 13/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp”, giai đoạn 2022-2025; Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 13/01/2023 của Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch Xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI, ngày 07/02/2023 Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 09/KH-STP Xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI. Kế hoạch đã đề ra nội dung thực hiện; đối tượng; điều kiện, tiêu chuẩn để bình xét, công nhận điển hình tiên tiến cũng như trách nhiệm và kinh phí tổ chức thực hiện./.

Chi tiết xem tại file kèm theo: Kế hoạch số 09/KH-STP ngày 07/02/2023 của Sở Tư pháp về xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI

                                                                                        Trang Thảo

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
398642

Online 1

Hôm nay 216