Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Sở Tư pháp Ninh Bình

Cập nhật: Thứ năm, 20/02/2020
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

     Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; ngày 22/01/2020 Đảng ủy Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 24-KH/ĐUSTP về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2020. Theo đó, Đảng ủy Sở Tư pháp đề nghị các tổ chức đoàn thể, chi bộ, phòng, trung tâm, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc triển khai, thực hiện các nội dung sau:

  1. Tiếp tục quán triệt và tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

     Đảng ủy và các Chi ủy tiếp tục chỉ đạo triển khai, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các Quy định sổ 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, Quy định số 10-QĐi/TU ngày 14/01/2019 của Tỉnh ủy Ninh Bình về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên với nhiều hình thức phong phú như: thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, đăng tải trên hệ thống nội bộ iOffice, Bản tin Tư pháp Ninh Bình, Trang thông tin điện tử của cơ quan.

  1. Tổ chức thực hiện Chủ đề năm 2020 và sinh hoạt chuyên đề
  • Đảng ủy và các Chi ủy tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chủ đề công tác năm 2020 về “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” theo Kế hoạch số 197-KH/TU ngày 10/01/2020 của Tỉnh ủy.
  • Hằng quý, các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề thảo luận kế hoạch của tập thể, phương hướng phấn đấu của cá nhân thực hiện Chủ đề công tác năm 2020 và các nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với chương trình công tác năm của cơ quan, đơn vị, cá nhân.
  1. Tham dự sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ hằng tháng

     Duy trì có hiệu quả, nâng cao chất lượng việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ vào sáng thứ hai đầu tháng (câu chuyện về Bác Hồ theo chủ đề đã định hướng trong nội dung Công văn số 08-CV/BTG&DVĐUK ngày 18/12/2019 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy khối cơ quan tỉnh); thường xuyên biểu dương, nêu gương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng. Các Chi bộ và đơn vị nghiêm túc quán triệt cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ.

     4. Phát động phong trào thi đua “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

     Đảng ủy, các chi ủy phát động phong trào thi đua và tổ chức triển khai “việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành, cơ quan, đoàn thể. Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu vào các dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), kỷ niệm 75 năm thành lập Ngành Tư pháp (28/8) và Đại hội thi đua yêu nước. Cuối năm, các Chi bộ tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện của tập thể và các cá nhân; đưa nội dung việc thực hiện vào tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

     5. Công tác kiểm tra, giám sát, kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng ủy và các Chi ủy thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Trong đó, Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát đối với 01 chi bộ, 01 đảng viên; các Chi ủy chủ động tự kiểm tra, giám sát đối với các đảng viên; đồng thời, thực hiện các nội dung kiểm tra của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đối với đảng bộ và 01 đảng viên. Định kỳ báo cáo kết quả “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với sơ kết, tổng kết công tác xây dựng Đảng của các chi bộ, đảng bộ và theo hướng dẫn của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

     Kế hoạch cũng xác định trách nhiệm của các đồng chí Đảng ủy viên, các tổ chức đoàn thể, các Chi bộ, các phòng và Trung tâm đơn vị thuộc Sở lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, nắm tình hình và tổ chức thực hiện “việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” một cách thiết thực, hiệu quả phù hợp với nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị./.

Thu Hồng

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
886774

Online 2

Hôm nay 3313