Triển khai, tổ chức thực hiện chủ đề năm 2020 tại Đảng bộ Sở Tư pháp

Cập nhật: Thứ năm, 20/02/2020
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

     Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII); Kế hoạch số 24-KH/ĐUK ngày 21/01/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Hướng dẫn số 66-HD/BTGTU ngày 10/01/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về triển khai, tổ chức thực hiện chủ đề công tác năm 2020 cùa Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh;

     Ngày 31/01/2020, Đảng ủy Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 25-KH/ĐUSTP triển khai, tổ chức thực hiện chủ đề năm 2020 “Nêu gương về đạo đức trách nhiệm thực thi công vụ; phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Theo đó, nội dung của Kế hoạch nhằm triển khai, thực hiện Chủ đề công tác 2020 với nội dung theo Hướng dẫn số 01-HD/BTG&DVĐUK ngày 21/01/2020 của Ban Tuyên giáo và Dân vận thuộc Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đảng bộ, chi bộ. Thời gian và cách thức thực hiện như sau:

     Bước 1: Đảng ủy, các chi bộ tổ chức quán triệt, nghiên cứu học tập và sinh hoạt chuyên đề thảo luận để làm rõ những nội dung cơ bản Chủ đề năm 2020 về “Nêu gương về đạo đức trách nhiệm thực thi công vụ; phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Liên hệ, đánh giá thực trạng việc thực hiện các nội dung trên tại đảng bộ, chi bộ.

     Thời gian thực hiện: Trong tháng 02 và tháng 03 năm 2020.

     Bước 2: Xây dựng kế hoạch, phương hướng phấn đấu của tập thể, cá nhân.

  • Đối với tập thể: Xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung, đề ra giải pháp phù hợp để thực hiện Chủ đề năm 2020, tạo sự chuyển biển rõ nét đối với đảng bộ, chi bộ.
  • Đối với cá nhân: Từng cá nhân tự liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung, giải pháp để góp phần thực hiện có hiệu quả nội dung chủ đề năm 2020 (gắn với cam kết, rèn luyện, phấn đấu năm 2020); công khai nội dung cam kết, rèn luyện, phấn đấu trong chi bộ, cơ quan để giám sát việc thực hiện.

     Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 3 năm 2020.

     Bước 3: Tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, biểu dương, nhắc nhở việc thực hiện.

     Thời gian thực hiện: Từ tháng 02 đến tháng 12 năm 2020.

     Bước 4: Tổng kết, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, phương hướng phấn đấu (đối với tập thể, cá nhân) đã đề ra gắn với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2020

     Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 12 năm 2020.

     Kế hoạch cũng xác định trách nhiệm của các đồng chí Đảng ủy viên, các chi bộ trực thuộc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, nắm tình hình và tổ chức thực hiện Chủ đề công tác năm 2020. Các chi bộ trực thuộc xây dựng Kế hoạch của tập thể chi bộ, đơn vị và bản đăng ký phấn đấu của cá nhân thực hiện nội dung Chủ đề công tác năm 2020 trước ngày 25/3/2020. Kết quả thực hiện Chủ đề công tác là một tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm./.

Thu Hồng

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
886774

Online 3

Hôm nay 3313