Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Ngày Quốc khánh 2/9

Cập nhật: Thứ hai, 03/08/2020
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Nhằm hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền như sau:

  1. Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám trong dự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.
  2. Tuyên truyền những tháng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; khẳng định công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong 75 năm qua.
  3.  Tuyên truyền, nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong gần 35 năm đổi mới đất nước, trong đó nhấn mạnh và khẳng định “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”; làm rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen của đất nước cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ...; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  4.  Phản ánh kịp thời không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong các tầng lớp nhân dân; các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XXI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chủ đề công tác năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
  5. Tuyên truyền các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, tặng quà, tri ân các gia đình chính sách, thương binh liệt sỹ, người có công với cách mạng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các đoàn thể chính trị - xã hội; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng sự kiện.

Tập trung vào các khẩu hiệu tuyên truyền sau:

- Nhiệt liệt chào mừng 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)!

- Tinh thn Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 muôn năm!

-  Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chỉ Minh!

- Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam!

- Phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xây dụng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa, con người là nền tảng tinh thần của xã hội!

- Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Xem chi tiết Hướng dẫn số 75-HD/BTGTU tại đây

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
886721

Online 2

Hôm nay 3260