Công tác kiểm tra cải cách hành chính tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Mô

Cập nhật: Thứ hai, 12/06/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Nhận thấy tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) đối với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước trong việc phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Yên Mô, các cấp, các ngành trên địa huyện Yên Mô luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp từ huyện đến cơ sở trong việc triển khai thực hiện công tác CCHC, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành trong các tầng lớp nhân nhân.

Kiểm tra, theo dõi là nhiệm vụ cần thiết nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện công tác CCHC tại các xã, thị trấn trên địa bàn, vì vậy, UBND huyện Yên Mô đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND, ngày 12/4/2023 về thẩm định xác định chỉ số cải cách hành chính các xã, thị trấn năm 2022; Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 24/4/2022 về việc thành lập Tổ công tác thẩm định, xác định chỉ số CCHC các xã, thị trấn năm 2022. Thực hiện theo Kế hoạch kiểm tra, Tổ công tác thẩm định, xác định chỉ số CCHC của huyện do đồng chí An Đôn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Tổ trưởng đã tiến hành kiểm tra, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2022 tại các xã thị trấn trên địa bàn bắt đầu từ ngày 29/5/2023 đến 08/6/2023,với 8 lĩnh vực tiêu chí, thành phần về các nội dung kiểm tra cụ thể như sau: Công tác chỉ đạo, điều hành; Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử số; Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội.

Kết quả kiểm tra cho thấy, UBND các xã, thị trấn đã ban hành các kế hoạch triển khai nhiệm vụ và báo cáo kết quả thực hiện đảm bảo đúng nội dung yêu cầu và thời gian quy định. Đặc biệt, công khai tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về việc thực hiện TTHC; việc ứng dụng các phần mềm tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo đúng quy định. Bên cạnh đó, cũng còn một số tồn tại, hạn chế như hình thức tuyên truyền CCHC chưa phong phú đa dạng, việc niêm yết thủ tục hành chính chưa đầy đủ, kịp thời.

Tại buổi làm việc với Tổ thẩm định, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và các công chức có liên quan đã tiếp thu các ý kiến tham gia của các thành viên tổ thẩm định. Kết thúc cuộc kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó trưởng phòng Nội vụ, Tổ phó tổ thẩm định đã kiến nghị với các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế của tổ thẩm định kiểm tra chỉ ra; triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên và văn bản chỉ đạo của đơn vị ban hành; tiếp tục chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động đơn vị thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính./.

Nguyễn Quyết Tiến - Chuyên viên phòng Tư pháp

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
824188

Online 1

Hôm nay 1178