Tổ chức thẩm định Dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác y tế dự phòng - dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: Thứ ba, 14/11/2023

Thực hiện khoản 36 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020, Điều 51 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 11/11/2023, Sở Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định Dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác y tế dự phòng - dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình với sự tham gia của các thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định và đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Sở Tài chính.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định đã tập trung trao đổi, thống nhất các quy định về mức chi và nội dung chi cho công tác y tế, dự phòng trên địa bàn tỉnh. Riêng đối với chính sách về lĩnh vực dân số, do còn có nhiều ý kiến khác nhau về các nội dung chi, mức chi, đề nghị Sở Y tế làm rõ về sự cần thiết của việc tham mưu ban hành chính sách này. Trên cơ sở giải trình của Sở Y tế, ý kiến trao đổi, thẩm định của các thành viên, Hội đồng tư vấn thầm định thống nhất đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo lược bỏ một số nội dung chi, mức chi liên quan đến công tác dân số. Đối với các nội dung khác, Hội đồng tư vấn thẩm định cơ bản nhất trí, tuy nhiên điểm c khoản 3 Điều 13 Dự thảo Quy định đề nghị quy định cụ thể nội dung chi, mức chi là 18.000.000 đồng/thi thể, hài cốt; tại Điều 14 Dự thảo Quy định đề nghị bỏ nội dung “truyền thông lồng ghép” vì lồng ghép liên quan đến nhiều nội dung do vậy có thể dẫn đến một hoạt động lồng ghép có thể thanh toán nhiều nội dung khác nhau.

Kết thúc cuộc họp, đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định thống nhất theo ý kiến thẩm định của các thành viên dự họp, đề nghị cơ quan soạn thảo hoàn thiện, chỉnh sửa lại một số nội dung tại Dự thảo Quy định trước khi trình UBND trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định ban hành./.

                                                                                            Thiều Tú

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
578063

Online 2

Hôm nay 1339